Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace
2. Důvod a způsob založení
Zřizovatel:
Statutární město Brno, se sídlem Brno-střed, okres Brno-město, 602 00, Dominikánské náměstí 196/1, IČ 44992785

Základní účel zřízení: 
Domov pro seniory Mikuláškovo nám, p.o. ( dále jen DSM ) je zařízením sociálních služeb ve smyslu zákona č. 108/2006., o sociálních službách v platném znění. 

Předmětem činnosti DSM dle zřizovací listiny je: 
 
 1. poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace poskytování základního sociálního poradenství
 2. poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou nelze zajistit rodinnou nebo terénní službou a které dosáhly věku 60 let – provozování domova pro seniory
 3. poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a které dosáhly věku 60 let – provozování domova se zvláštním režimem
 4. prodej výrobků vyráběných při aktivizačních činnostech souvisejících se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím
 5. zpracování personální a mzdové agendy v sociální oblasti a činnosti s tím související

V rámci hlavní činnosti zajišťuje DSM také: 
 
 • komplexní léčebně preventivní péči
 • zdravotně – ošetřovatelskou a rehabilitační péči klientů podle smlouvy se zdravotními pojišťovnami

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek

Kontakt
obrazek_2023-07-31_163802594.png

4. Kontaktní spojení

 • ​4.1 Kontaktní poštovní adresa a adresa úřadovny pro osobní
  návštěvu

  Domov pro seniory Mikuláškovo nám, p.o.
  Mikuláškovo nám. 706/20
  625 00 Brno – Starý Lískovec
  Česká republika
 • 4.2 Úřední hodiny

  Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
  Středa 08:00 - 12:00 13:00 - 16:00
 • 4.3 Telefonní čísla

  Pevná linka: +420 547 139 300
 • 4.4 Adresa internetové stránky

  mik.brnods.cz
 • 4.5 Adresa podatelny

  Domov pro seniory Mikuláškovo nám, p.o.
  Mikuláškovo nám. 706/20
  625 00 Brno – Starý Lískovec
  Česká republika

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk
 • 4.6 Elektronická adresa podatelny

  info%at%dsmin.cz
 • 4.7 Datová schránka

  vafkiuh

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 27-9356920247/0100

6. IČO

711 559 88
7. DIČ
Domov pro seniory Mikuláškovo nám., p.o. není plátcem DPH

8. Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

Zřizovací listina a jmenovací dekret ředitele organizace (dostupné v kanceláři ředitele, k dispozici kdykoliv po telefonické domluvě).
Výroční zprávy za jednotlivé roky jsou zveřejněny na webových stránkách organizace v záložce "Dokumenty".

Rozpočet

Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí ČR a ve sbírce listin.
 

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím může podat jakákoli fyzická nebo právnická osoba. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

10. Příjem podání a podnětů

Prostřednictvím elektronické pošty: info@dsmin.cz
Prostřednictvím datové schránky (IDDS): vafkiuh
Poštou: 
Domov pro seniory Mikuláškovo nám, p.o.
Mikuláškovo nám. 706/20
625 00 Brno – Starý Lískovec
Česká republika

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese pondělí – pátek 07:00 – 15:00
Telefonicky: +420 542 139 300 (ústředna)

Domov pro seniory poskytuje v průběhu roku řadu informací neformálně bez omezení lhůtami zákona. Žádosti o informace takto neformálně vyřizované nejsou zahrnuty do evidence ve smyslu uvedeného zákona. Kromě informací, které poskytuje v souladu s platnou legislativou, poskytuje i informace veřejnosti z vlastního podnětu – formou letáků, www stránek, článků v médiích apod.
 
 • již zveřejněné informace:
Požaduje-li žadatel informace, které domov pro seniory již zveřejnil, je žadatel odkázán na zdroj těchto informací. Pokud se žadatel s tímto odkazem nespokojí a požaduje přímé poskytnutí informace, musí podat žádost písemně.
 • nezveřejněné informace:
Informace je žadateli poskytnuta ústně. Pokud není žadatel s obsahem a rozsahem poskytnuté informace spokojen (nebo pokud by mu požadovaná informace nebyla vůbec poskytnuta), musí žádost podat písemně.

Žádost je podána dnem, kdy ji domov pro seniory obdržel.

Ze žádosti o poskytnutí informace musí být zřejmé:

 • označení Domova pro seniory Mikuláškovo nám., p.o. jakožto subjektu, kterému je určena,
 • že se jedná o žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • jméno a příjmení, datum narození a bydliště u fyzické osoby,
 • název, identifikační číslo a sídlo u právnické osoby.
Brání-li nedostatek údajů o žadateli podle předchozího odstavce vyřízení žádosti, vyzve DSM žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil. Nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, je žádost odložena.
V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, je žadatel vyzván ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, je rozhodnuto o odmítnutí žádosti.
V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti domova pro seniory, bude žádost s odůvodněním odložena a tato skutečnost je žadateli sdělena do 7 dnů od podání žádosti.
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí informace, která může být kdykoli veřejně získána (zveřejněná informace), sdělí domov pro seniory žadateli ve lhůtě 7 dnů od podání žádosti údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.
Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, potom mu ji domov pro seniory poskytne do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění (upřesnění). Lhůta pro poskytnutí informací může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty včetně odůvodnění bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Další údaje uvedené v žádosti o informace jsou:

 • u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, není-li přihlášena k trvalému pobytu, uvede adresu bydliště, popř. adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště;
 • u právnické osoby název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.
 • K podání žádosti o informace lze využít vzor žádosti, viz níže.

Neposkytují se informace:

 • vztahující se k vnitřním nebo personální předpisům,
 • týkající se osobních údajů,
 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost, k níž žadatel nemá oprávněný přístup
 • získané od osoby, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 • související s probíhajícím trestním řízením,
 • týkající se rozhodovací činnosti soudů,
 • označené za obchodní tajemství.
Pokud žádosti o poskytnutí informace nelze ze zákonných důvodů zcela nebo zčásti vyhovět (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), rozhodne  domov pro seniory ve lhůtě 15 dnů od podání žádosti o odmítnutí žádosti nebo její části. O neposkytnutí informace vydá ředitel DSM rozhodnutí.

Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat písemné odvolání (§ 16). Odvolání se podává na stejné kontakty jako žádost o poskytnutí informace.  Domov pro seniory předá odvolání do 15 dnů zřizovateli, kterým je Statutární město Brno a ten o odvolání do 15 dnů rozhodne. Neshledá-li nadřízený orgán důvody pro odmítnutí, zruší rozhodnutí domova pro seniory o odmítnutí žádosti nebo její části a řízení v tomto rozsahu zastaví. Současně rozhodnutím přikáže povinnému subjektu DSM požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne oznámení o rozhodnutí o odvolání povinnému subjektu DSM. Proti rozhodnutí nadřízeného orgánu se nelze odvolat. Poskytnutí informace povinným subjektem lze exekučně vykonat.
Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.
Na postup při vyřizování žádosti o informace lze podat stížnost písemně nebo ústně (§ 16 a). Je-li stížnost podána ústně a nelze ji hned vyřídit, sepíše o ní domov pro seniory písemný záznam. Stížnost lze podat ve lhůtě a z důvodů stanovených zákonem o svobodném, přístupu k informacím.
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen stížnost) může podat žadatel:
 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
 • kterému po uplynutí lhůty podle § 14, odst. 5, písm. d) nebo § 14, odst. 7) nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí,
 • který nesouhlasí s výší úhrady sdělné podle § 17, odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14 a), odst. 2 požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu a to do 30 dnů ode dne:
 • doručení sdělení podle § 6, § 14, odst. 5, písm. c) nebo § 17, odst. 3,
 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14, odst. 5, písm. d) nebo § 14, odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje zřizovatel -  Statutární město Brno.                                                      Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.                                                                                                                    Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1, písm. a), b), nebo c) přezkoumá postup povinného a rozhodne tak, že:
 • postup povinného subjektu potvrdí,
 • povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší, než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu žádost vyřídil, popř. předložil žadateli konečnou licenční nabídku, a neshledá-li důvody pro odmítnutí žádosti v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16, odst. 4 nebo,
 • usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.
 • Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odst. 1, písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že:
 • výši úhrady nebo odměny potvrdí,
 • výši úhrady nebo odměny sníží, v případě, kdy dostupné informace o právním a skutkovém stavu nevyvolávají důvodné pochybnosti, postupuje obdobně podle § 16, odst. 4, věty druhé s tím, že povinnému subjektu přikáže požadovanou informaci žadateli poskytnout ve lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne zaplacení úhrady či odměny.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.  Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odst. 6 a 7 se nelze odvolat.
 
 • Přezkumné řízení a ochrana proti nečinnosti (§ 16b):
 • Rozhodnutí nadřízeného orgánu lze přezkoumat v přezkumném řízení, pro jehož vedení podle zvláštního právního předpisu je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

11. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Domov pro seniory je oprávněn žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopí, opatřením technických nosičů data s odesláním informací žadateli. Domov pro seniory si může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V případě, že domov pro seniory bude za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady předem žadateli. Z oznámení musí být zřejmé, jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do šedesáti dnů od dne oznámení výše požadované úhrady tuto úhradu nezaplatí, domov pro seniory tuto žádost o poskytnutí informace odloží.

Poskytnutí informace s náklady do 50,- Kč bezplatně:

Pořízení kopií:

 • jednostranná kopie     A4 – 3,- Kč za stranu, A3 – 6,- Kč/1 list
 • oboustranná kopie      A4 – 4,- Kč za stranu, A3 – 8,- Kč/1 list
 • barevná kopie             A4 – 5x násobek černobílé kopie
Práce s archiváliemi – 100,- Kč za každou započatou hodinu
1 ks nosiče CD              30,- Kč
1 ks nosiče DVD           40,- Kč
Při zaslání poštou bude účtováno poštovné v platné výši  + balné 10,- Kč

12. Předpisy

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době DSM neposkytuje žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.
 • Smlouvy s plněním nad 50 000,- Kč bez DPH organizace zveřejňuje v centrálním registru smluv, který spravuje Ministerstvo vnitra ČR.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 SB.

 • Informace jsou uvedeny v příloze k výroční zprávě za daný rok.
top