Služby

Dlouholetá zkušenost

Máme s poskytováním pobytových služeb pro seniory několikaletou zkušenost. Jsme zařízení, jehož zřizovatelem je Statutární město Brno.
Sociální služby pro seniory poskytujeme od roku 2003.

Již od počátku

Službu „domov se zvláštním režimem" jsme v jednom z našich oddělení oficiálně zahájili až v roce 2007, ale dá se říct, že vzhledem ke zdravotnímu složení naší klientely ji poskytujeme od samého začátku existence domova.

Náš pracovní tým

Pracovní tým je stabilizovaný a je tvořen zaměstnanci v odpovídající profesní skladbě, s odpovídajícím vzděláním a velmi často sdlouholetou praxí.

V rámci služeb poskytujeme

Personální zajištění služby

Sociální služby v zařízení jsou realizovány vlastními zaměstnanci. Převaha zaměstnanců je určena k výkonu přímé odborné (obslužné) péče o klienty. Všechna 4 oddělení v domově jsou v současné době ošetřovatelského typu. Ve 2 je realizována služba „domov pro seniory“, zbývající dvě oddělení jsou určena pro klienty se sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění nebo z důvodu demence (je zde realizována služba „domov se zvláštním režimem"). Zařízení je téměř soběstačné, takže v týmu zaměstnanců jsou i pracovní profese určené pro zajišťování činností spojených s ubytováním klientů v domově (úklid, praní, údržba), stravováním a zcela nezbytnou administrativou (řízení, ekonomika, majetkové vztahy, výkaznictví).

Zdravotnická péče o klienty

Domov nemá v zaměstnaneckém poměru lékaře. Lékař dochází do domova 2x týdně a ordinuje zde dle dohodnutého rozpisu ordinačních hodin. Upozorňujeme, že informace o zdravotním stavu klienta domova může poskytnout pouze lékař, tuto informační službu nelze požadovat od personálu domova.

  • Do domova pravidelně dochází psychiatr, který v DSM ordinuje 2x do měsíce.
  • Nedílnou součástí zdravotnické péče o klienty je nepřetržitá péče poskytovaná přímo zaměstnanci domova (zdravotními sestrami).
  • K operativnímu zajištění laboratorních rozborů si DSM zvolil laboratoř v těsné blízkosti zařízení. Dodávku léků do zařízení zajišťují dvě ověřené a spolehlivé brněnské lékárny.

Ošetřovatelská péče poskytovaná klientům

DSM poskytuje svým klientům nepřetržitou ošetřovatelskou péči, která je součástí komplexní péče o klienty našeho domova. Ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovaným ošetřovatelským personálem, a to nepřetržitě 24 hodin denně. Mezi základní ošetřovatelské činnosti patří především pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro hygienu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Snažíme se o uspokojení všech potřeb našich klientů, a to jak biologických, tak psycho-sociálních, kulturních či spirituálních. Dbáme na to, aby byla respektována individualita každého klienta. Komplexní ošetřovatelská péče zahrnuje také aktivizaci obyvatel. Cílem je udržení nebo obnovení soběstačnosti v běžných denních aktivitách. Součástí péče je také nabídka kulturní a zájmové činnosti.

Rehabilitace

Rehabilitace je zaměřena na udržení pohyblivosti a tím i zlepšení kvality života našich uživatelů. Je zajišťována zkušenými rehabilitačními sestrami. Rehabilitační oddělení je vybaveno magnetoterapií, laserem, elektroléčebnými přístroji, vodoléčbou, bioptronovou lampou, posilovacími přístroji na horní a dolní končetiny.

Stravování

Stravování v domově se poskytuje v souladu se zásadami zdravé výživy a je přizpůsobeno s ohledem na věk a zdravotní stav klienta. Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeutka ve spolupráci s vedoucím stravovacího provozu. Při sestavování jídelního lístku jsou brány v potaz připomínky a podněty, které zazněly na zasedání výboru klientů domova.

Praní prádla uživatelů pobytových služeb

Praní, žehlení a opravy osobního prádla klientů obstarává domov na své náklady. Ložní prádlo je ústavní a vyměňuje se podle potřeby, nejméně 1x za 14 dní.

Sociálně terapeutická činnost

Ergoterapie nabízí mnohostranné vyžití a respektuje požadavky a zájmy uživatelů. Hojně využívaná je domácí dílna a kuchyňka, kde si naši klienti sami pečou, zavařují, vyrábějí marmelády aj. Velmi žádanými kroužky jsou keramický, šicí, pěvecký a internetový. Účast klientů na nabízených akcích je zcela dobrovolná.

Aktivizační činnost

V hale nebo v jídelně domova se konají různé besídky, koncerty, promítání videa, vystoupení dětí z mateřských, základních a uměleckých škol, taneční zábavy, besedy s umělci, sportovci či politiky. Bohoslužby se konají v domově jednou týdně. Návštěvy duchovního v případě přání klienta nejsou ničím omezeny. Jsou pořádány rovněž autobusové výlety za historickými a kulturními památkami a přírodními krásami našeho kraje. Společenských a kulturních akcí se spolu s klienty mohou účastnit také příbuzní a přátelé.  

Doplňkové služby

Uživatelé mohou využívat služeb kadeřnictví, pedikúry a kantýny, které jsou přímo v objektu domova.
top