Jak požádat o službu

Jak postupovat

01

Zjištění informací

Zájemcům o službu domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem poskytují informace sociální pracovnice. Sociálním pracovnicím lze zatelefonovat, poslat dopis klasickou či elektronickou poštou nebo se domluvit na osobní návštěvě v domově.

Základní informace o přijetí získá žadatel telefonicky nebo osobně u informačního pultu našeho zařízení, tel.č. 547 139 300. V případě vážného zájmu si vyzvedne tiskopis žádosti o přijetí na infopultu a může si domluvit schůzku se sociální pracovnicí, nejlépe v hodinách určených pro veřejnost.

02

Hodiny pro veřejnost

Pondělí 08:00 - 12:00      13.00 - 16.00
Středa 08:00 - 12:00      13.00 - 16.00

Prohlídka domova je možná vždy první středu v měsíci.

Podrobnější informace získá zájemce u sociální pracovnice při kontaktní schůzce. Sociální pracovnice převezme vyplněnou žádost a bude žadatele informovat o kritériích a pravděpodobném termínu možného přijetí. Každá žádost je posuzována dle kritérií, které jsou zveřejněny na těchto stránkách. Pokud žadatel splňuje podmínky naší cílové skupiny, doporučí komise na základě splněných kritérií jeho přijetí do zařízení. S klientem bude uzavřena „Smlouva o poskytování sociální služby". Přesné podmínky budou sjednány s klientem individuálně.

03

Žádost a vyjádření lékaře

V případě, že budete mít zájem o nabízené služby domova, můžete si podat žádost. Součástí každé žádosti je vyjádření lékaře. Vyplněnou žádost, která obsahuje všechny potřebné přílohy, můžete přinést osobně, poslat poštou či elektronicky. Dokumenty jsou ke stažení níže. Žádost musí být vlastnoručně podepsána žadatelem. V případě, že ze zdravotních důvodů není možný podpis, je potřeba doložit lékařským potvrzením, že žadatel není schopný podpisu.
04

Přílohou žádosti je  

 • vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu,
 • zpráva odborného lékaře (psychiatra), pokud jej žadatel navštěvuje nebo je z lékařské zprávy patrno, že vyšetření je k posouzení žádosti nezbytné,
 • je-li žadatel zbaven způsobilosti k právním úkonům - rozsudek soudu o zbavení způsobilosti a listina o ustanovení opatrovníkem,
 • důchodový výměr z České správy sociálního zabezpečení*,
 • doklad o přiznání příspěvku na péči*.
05

Posuzování na základě kritérií

Každá přijatá žádost je posuzována individuálně podle kritérií potřebnosti. Kritéria potřebnosti jsou např. potřeba péče na základě přiznaného příspěvku na péči, zajištěnost ošetřovatelské péče, individuální situace žadatele, vhodnost bytových podmínek, osamělost žadatele, věk, přihlížíme ale i k okolnosti zvláštního zřetele.
06

Kritéria pro výběr uživatelů

 • zda je osoba závislá na pomoci,
 • zda je zajištěná ošetřovatelská péče,
 • individuální stav žadatele,
 • věk,
 • délka podání žádosti,
 • další okolnosti hodné zvláštního zřetele.
07

Aktualizace žádosti

V případě změny situace (zejména zdravotního stavu, trvalé adresy, místa pobytu, kontaktních údajů) informujte sociální pracovnice (viz. kontakty). Vzhledem k velkému počtu zájemců o službu žádáme, abyste alespoň jednou za rok sdělili vaši aktuální situaci sociálním pracovnicím. Postačí nám telefonické čí stručné písemné sdělení o vaši situaci. 
08

Upozornění!!!

Při nástupu je nutné zaplatit poměrnou část úhrady za pobyt a stravu, a to ode dne nástupu do konce daného měsíce a poměrnou část přiznaného příspěvku na péči. 

Dokumenty pro žadatele

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
02. 06. 2023 Žádost o umístění .pdf 540 kB Stáhnout
02. 06. 2023 Posudek o zdravotním stavu .pdf 129 kB Stáhnout
02. 06. 2023 Potvrzení lékaře o neschopnosti podpisu .pdf 87 kB Stáhnout

Popis průběhu služby

top