Podmínky návštěv od 12.3.2021

12. 03. 2021
Vážení návštěvníci,

termín návštěvy NENÍ nutné rezervovat předem, na návštěvu za klientem je možné přijít v kterýkoliv všední den i o víkendu, v době od 08.00 do 18.00 hod.
 
Podmínky pro uskutečnění návštěvy:
  • Návštěva klienta je omezena časově – max 60 minut
  • Maximálně 2 osoby k jednomu klientovi v jeden čas
  • Každý návštěvník musí při vstupu do budovy pracovníkovi Infopultu předložit potvrzení o absolvování  RT-PCR vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu SARS CoV – 2 nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy, s negativním výsledkem (buď v tištěné podobě nebo formou sms). Potvrzení o provedeném testu nemusí předkládat osoby, které v době 90 dnů před dnem návštěvy prodělaly onemocnění SARS-CoV-2 a doloží o tom doklad (potvrzení vystavené lékařem, originál nebo ověřená kopie) nebo byly kompletně naočkovány proti onemocnění SARS-CoV-2, tj. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní. V tomto přpadě je nutné předložit certifikát o vakcinaci.
  • Každý návštěvník vyplní a podepíše Čestné prohlášení, kterým potvrdí pravdivost předložených údajů a to zejména, že k realizaci testu došlo nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy a že výsledek je negativní a že tato data se týkají předkládající osoby.
  • Každý návštěvník musí být vybaven vlastním respirátorem FFP2, KN95, který bude mít na ústech a nose po celou dobu pobytu v zařízení, včetně celé doby návštěvy u klienta. Rouška nestačí!
  • Každý návštěvník je povinen použít dezinfekci na ruce, dostupnou v hale domova
 
Bezplatné testování POC antigenními testy osob, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice
Otestovat se mohou nechat všechny osoby, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice. Na odběrovém místě předloží průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad. Pojištěnci se mohou nechat otestovat opakovaně, avšak nejvýše 1× za 3 dny.
Testování probíhá ve dvou sítích, které jsou dle potřeb posilovány:
  1. síť antigenních odběrových center (AOC) v již provozované páteřní síti odběrových míst v jednotlivých krajích,
https://testovani.uzis.cz/Antigen
  1. u praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří se do testování zapojují.
https://www.lekaripomahajicesku.cz/seznam-ambulantnich-ordinaci-antigenni-testy/

Při pozitivním POC antigenního testu výsledku bezodkladně po zjištění výsledku vyšetření telefonicky oznamte tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství.

Výjimky z testování třetích osob, za podmínek dodržení režimových opatřeních nastavených v zařízení, platí pro uživatele sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Rádi bychom Vám poděkovali za dodržování nastavených pravidel návštěv. Jsme připraveni udělat vše, co je v našich silách, abychom našim klientům i Vám, rodinným příslušníkům, dopřáli radost a potěšení ze vzájemného setkání.

S ohledem na aktuální vývoj se však mohou uvedené podmínky návštěv měnit, sledujte tedy prosím naše webové stránky nebo Facebook.
 
                                                                                  Vedení a kolektiv DS Mikuláškovo
 
 
top